برای این کار ابتدا نیاز به نصب گواهینامه سرور دارید.فایل certnew را باز کنید و گزینه install certificate   را انتخاب کنید.

سپس از اینجا Time Sheet را باز کنید.

و در آخر finish  را انتخاب کنید.

بزنید و از لیست گزینه  Trusted root certification authorities  زا انتخاب و سپس next را بزنید.

همانطور که در شکل می بینید. گزینه place all certificate in the following store  را انتخاب کنید. سپس browse را

سپس next تا به صفحه که در زیر میبینید برسید.

نحوه وصل شدن به تایم شیت از طریق اینترنت

نحوه وصل شدن به تایم شیت از طریق اینترنت